Nội dung và hình ảnh trên website được tổng hợp bởi các biên tập viên của chúng tôi nhằm bổ trợ thông tin cho những cuốn sách mà chúng tôi đăng tải.

Chính sách Bản quyền nội dung và hình ảnh

Chính sách này nêu rõ việc thu thập và biên tập thông tin được thực hiện bởi các biên tập viên và chúng tôi không giữ toàn bộ bản quyền các nội dung sau:

Chúng tôi không giữ bản quyền các nội dung:

  • Nội dung mô tả cuốn sách
  • Thông tin nhà xuất bản
  • Thông tin vật lý của sách
  • Thông tin tóm tắt sách
  • Thông tin mục lục của sách
  • Thông tin trình bày 1 phần của sách làm mẫu cho người dùng đọc thử…

Chúng tôi không giữ bản quyền các hình ảnh:

  • Hình ảnh trang bìa của sách
  • Hình ảnh 1 vài trang nội dung của sách
  • Hình ảnh trang mở đầu/lời nói đầu của sách
  • Hình ảnh mô tả khác của sách…

Tất cả các hình ảnh của sách đều thuộc bản quyền của nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách. Một số hình ảnh được chúng tôi sưu tầm chọn lọc trên Internet để mô tả cho sản phẩm.

Bằng tuyên bố này chúng tôi miễn trừ tất cả các trách nhiệm liên quan tới bản quyền hình ảnh và nội dung mô tả của sách. Bản quyền thuộc về nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách.